Štatút

1. Správcom osobných údajov je Meble Słonina Daniel Słonina, NIP: 5512103935, REGON: 527324565, e-mailová adresa: slonina-jd@o2.pl.

Dokument Zásady ochrany osobných údajov je vyjadrením starostlivosti o práva ľudí navštevujúcich Webovú stránku umiestnenú v doméne spoločnosti a využívajúcich služby ponúkané prostredníctvom nej.

Zároveň si plní informačnú povinnosť vyplývajúcu z:

13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (Ú. v. EÚ L119 zo dňa 4. 5. 2016, s. 1) (ďalej len GDPR).

Osobné údaje

1. Osobnými údajmi – v zmysle čl.4 bod l) GDPR sa rozumejú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzické, fyziologické, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita jednotlivca.

Správca osobných údajov

2. Správcom osobných údajov Webovej stránky je Meble Słonina Daniel Słonina, NIP: 5512103935, REGON: 527324565, e-mailová adresa: slonina-jd@o2.pl.

Základ, účel a rozsah spracovania

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje používateľov v súlade s (čl. 6 ods. 1 písm. b) – t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutá osoba, dotknutá osoba, pred uzavretím zmluvy; alebo (článok 6 ods. 1 písm. a), t. j. na základe súhlasu vlastníka údajov v prípade marketingového použitia.

4. Správca údajov spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy alebo účelu uvedeného v súhlase. Správca údajov spracúva údaje len v nevyhnutnom rozsahu pre tieto účely a po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, alebo do odvolania súhlasu užívateľom webovej stránky a následne po dobu 3 rokov za účelom prípadných reklamácií a sťažností.

5. Osobné údaje Používateľov Webových stránok nie sú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď takéto sprístupnenie vyplýva z platných právnych ustanovení, ktoré zaväzujú Správcu osobných údajov k ich prenosu oprávneným subjektom.

6. Osobné údaje spoločnosť spracúva na účely:
a) vykonávanie objednávok na služby a produkty vytvorené alebo spoluvytvorené Stolarstwo meblowe Słonina Tadeusz;
b) marketing a reklama súvisiaca s prípravou a dodaním ponuky služieb Stolarstwo meblowe Słonina Tadeusz;
c) zodpovedanie otázky predloženej prostredníctvom prihlášky;

7. Množstvo zhromažďovaných osobných údajov je obmedzené na nevyhnutné minimum a ich spracovanie závisí od súhlasu dobrovoľne vyjadreného užívateľom, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Súhlas udelený používateľom so spracovaním osobných údajov zahŕňa možnosť spracovania údajov v budúcnosti, ak sa nezmení účel a rozsah ich spracovania.

8. Používateľ si tiež vyhradzuje právo prístupu k svojim údajom a obsahu a právo na ich opravu, aktualizáciu, opravu, doplnenie alebo žiadosť o ich vymazanie. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

9. Webová stránka vyžaduje len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správnu prevádzku webovej stránky. Neposkytnutie požadovaných údajov môže zablokovať činnosť, ktorej sa údaje týkajú.

Obchodné informácie

10. Meble Słonina Daniel Słonina neposiela nevyžiadané komerčné informácie. V súlade s ustanoveniami zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (konsolidované znenie, Zbierka zákonov z roku 2016, položky 1030, 1579) sa obchodné informácie považujú za objednané, ak príjemca súhlasil s ich prijímaním, v najmä na tento účel uviedol elektronickú adresu, ktorá ho identifikuje, tzv e-mail.

11. Príjemca sa môže kedykoľvek odhlásiť zo zasielania obchodných informácií zaslaním príslušného vyhlásenia Stolarstwo meblowe Słonina Tadeusz, najmä prostredníctvom e-mailu.

Používanie cookies

12. Webová stránka furnitureslonina.pl nezhromažďuje automaticky žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

13. Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie webových stránok.

14. Súbory cookie zvyčajne obsahujú nasledujúce informácie:
a. informácie o prehliadači používateľa,
b. verejná IP adresa počítača, z ktorého prišla požiadavka,
c. stránky navštívené používateľom, množstvo času stráveného na každej z nich,
d) informácie o type operačného systému používateľa.

15. Súbory cookie neobsahujú žiadne údaje identifikujúce návštevníkov webovej stránky ani iné informácie získané od používateľov.

16. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Webovej stránky Meble Słonina Daniel Słonina.

17. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
a. prispôsobenie obsahu stránok Webových stránok preferenciám Užívateľa a optimalizácia používania internetových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie používateľa webovej stránky a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;
b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

18. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich umiestnení na zariadenie Používateľa Webovej stránky. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

19. Prevádzkovateľ webovej stránky informuje, že obmedzenia používania cookies môžu mať vplyv na niektoré funkcionality dostupné na webovej stránke.

Google Analytics

20. Webová stránka dobreslonina.pl používa Google Analytics, čo je služba analýzy návštevnosti webových stránok poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“).

21. Google Analytics používa „cookies“, aby umožnila webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú do spoločnosti Google.

22. Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webovej stránky používateľmi, poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu a na zostavovanie správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality.

23. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré vlastní. Používateľ sa môže odhlásiť zo súborov cookie vhodnou konfiguráciou prehliadača. Google môže tiež postúpiť vyššie uvedené informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú takéto informácie v mene Google.

24. Používaním tejto webovej stránky nábytokslonina.pl súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Záverečné informácie

25. Súkromie používateľov navštevujúcich našu webovú stránku je pre Meble Słonina Daniel Słonina. prioritná záležitosť. Údaje poskytnuté používateľmi a údaje zhromaždené automaticky sa používajú iba na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a so súhlasom a vedomím dotknutých osôb.

26. Cieľom Meble Słonina Daniel Słonina je zabezpečiť čo najrozsiahlejšiu ochranu osobných údajov. Vývoj technológií a vývoj webovej stránky znamená, že naše zásady ochrany osobných údajov môžu prejsť zmenami, o ktorých budeme informovať na tejto webovej stránke.

27. Sme otvorení všetkým vašim názorom, komentárom a otázkam týkajúcim sa zachovania dôvernosti informácií. Pošlite ich prosím na: slonina-jd@o2.pl.