Regulamin


Administratorem danych osobowych jest Meble Słonina Daniel Słonina, NIP: 5512103935, REGON: 527324565, adres e-mail: slonina-jd@o2.pl.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Dane osobowe

1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych Serwisu jest Meble Słonina Daniel Słonina, NIP: 5512103935, REGON: 527324565, adres e-mail: slonina-jd@o2.pl.

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu, a później przez 3 lata w celu ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.

5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

6. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celach:
a. realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez firmę Stolarstwo meblowe Słonina Tadeusz;
b. marketingowych i reklamowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług firmy Stolarstwo meblowe Słonina Tadeusz;
c. udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;

7. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.

8. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

9. Serwis wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może z zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

Informacje handlowe

10. Firma Meble Słonina Daniel Słonina nie wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.

11. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie firmie Stolarstwo meblowe Słonina Tadeusz stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykorzystywanie plików cookies

12. Strona internetowa mebleslonina.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

14. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
a. informacje o przeglądarce użytkownika,
b. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
c. odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu,
d. informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika.

15. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników.

16. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma Meble Słonina Daniel Słonina.

17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

19. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Google Analytics

20. Strona internetowa mebleslonina.pl korzysta z Google Analytics czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).

21. Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

22. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.

23. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

24. Korzystając z niniejszej strony internetowej, mebleslonina.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.

Informacje końcowe

25. Prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę jest dla firmy Meble Słonina Daniel Słonina. sprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.

26. Celem firmy Meble Słonina Daniel Słonina jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój strony internetowej powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

27. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: slonina-jd@o2.pl.